Regulamin sklepu internetowego www.flavocann.pl

I. Definicje i postanowienia ogólne

§ 1

Wspólnicy spółki cywilnej Eco Flowers z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4A, 90-505 Łódź, NIP 9472000851 ,REGON 384501894.

zwani dalej łącznie: „Sprzedawcą”, wprowadzają niniejszy regulamin dla sklepu internetowego www.flavocann.pl, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Akcja Promocyjna” – akcja polegająca na możliwości dokonania przy jednorazowym zamówieniu zakupu wielu sztuk tego samego produktu w obniżonej cenie.
 1. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta,
 3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj.
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu,
 5.  „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.flavocann.pl oraz jej podstronach.


§ 2

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych.

§ 3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy towarów i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania Sprzedawcy ofert.

§ 4

 1. Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail i numeru telefonu oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Prawidłowe korzystanie przez Klienta z Konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie wymagają włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. Założenie Konta

§ 5

 1. Założenie Konta w Sklepie wymaga zawarcia umowy o założenie Konta. Konto zakładane jest wraz ze składaniem zamówienia w Sklepie.
 2. Osoba, która chce założyć Konto w Sklepie powinna złożyć zamówienie w Sklepie, w sposób opisany w  §  7 Regulaminu. W celu zawarcia umowy o założenie Konta Klient powinien w formularzu  składania zamówienia wpisać swój adres e-mail oraz inne niezbędne dane. § 7 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki oraz złożenie zamówienia w Sklepie.  
 4. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie oraz indywidualne hasło do Konta. Do wiadomości dołączane są Regulamin oraz Polityka.
 6. Podany adres e-mail oraz wygenerowane hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Sprzedawca prosi o dokonanie zmiany hasła po pierwszym logowaniu do Konta. Po zalogowaniu do Konta Klient ma możliwość m.in. zmiany danych, zmiany hasła, podglądu złożonych zamówień, pobrania dokumentów.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 9 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
 8. Klient powinien starannie przechowywać dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 9. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Możliwe jest wypowiedzenie umowy o założenie Konta, zarówno przez Klienta, jak i przez Sprzedawcę:
 1. wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Klienta:
  • Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy w dowolnej formie,
  • umowa zostaje rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 1. wypowiedzenie umowy o założenie Konta składane przez Sprzedawcę:
  • Sprzedawca może złożyć wypowiedzenie wyłącznie wówczas, gdy Sklep kończy działalność lub Klient poda w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacje o charakterze bezprawnym,
  • umowa o założenie Konta w Sklepie wypowiedziana przez Sprzedawcę rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

III. Zakupy w Sklepie

§ 6

 1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Zamówienia składać można:
 1. za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@flavocann.pl
 2. za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy).
 1. Zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a. i b. można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.
 3. Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen towarów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 

§ 7

 1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy), to jest w sposób o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c. Regulaminu, Klient powinien wybrać interesujący go towar na stronie głównej Sklepu lub na jego podstronie – po kliknięciu przycisku „Olejek CBD”.
 2. Dokonując zakupów poprzez stronę główną Klient powinien dokonać wyboru interesującego go produktu, a następnie kliknąć przycisk: „Kup teraz”. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę, na której powinien określić ilość produktów, które chce zakupić. W celu złożenia zamówienia Klient, po określeniu ilości produktów, które chce zakupić w Sklepie, powinien kliknąć w przycisk: „Przejdź do kasy”. Z poziomu strony głównej Klient może dokonać zakupu towarów także poprzez kliknięcie w przycisk „Sprawdź”, a dalsza ścieżka zakupowa z tego poziomu zostanie opisana poniżej.
 3. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie także po wciśnięciu przycisku „Olejek CBD”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony głównej Sklepu lub po przyciśnięciu przycisku „Sprawdź”, znajdującego się na stronie głównej Sklepu, przy produkcie, którego zakupem zainteresowany jest Klient. Następnie Klient powinien określić ilość towarów, które chce zakupić, a później kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”.
 4. Na tym etapie Klient może skorzystać z Akcji Promocyjnej . 
 • Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Sprzedawca,
 • Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 • Akcja Promocyjna prowadzona jest do 31 12 2025, nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów.,
 • Skorzystanie z Akcji Promocyjnej  nie wymaga spełnienia szczególnych warunków – wystarczające jest dodanie do koszyka przy składaniu jednorazowego zamówienia odpowiedniej liczby sztuk tego samego produktu. Tabela znajdująca się przy produkcie wskazuje jaką liczbę sztuk tego samego produktu należy dodać by skorzystać z możliwości obniżenia ceny za każdą zakupioną sztukę produktu o wartości wskazane w tej tabeli,
 • Udział w Akcji Promocyjnej równoznaczny jest z akceptacją warunków przedstawionych powyżej. 
 • W Akcji Promocyjnej biorą udział następujące produkty: 
  1. Olejek CBD Flavocann 5% 
  2. Olejek CBD Flavocann 10% 
  3. Olejek CBD Flavocann 20% 
  4. Olejek CBD Flavocann 30% 
 • Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest Klient, który w czasie trwania Akcji Promocyjnej w ramach jednorazowego zakupu dodał do koszyka zakupowego odpowiednią liczbę tego samego produktu objętego Akcją Promocyjną,
 • W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres biuro@flavocann.pl, lub

b) pisemnie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4A, 90-505 Łódź.

Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji dowód zakupu produktów objętych Akcją Promocyjną w Sklepie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora (Sprzedawcę). Uczestnik Akcji Promocyjnej wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora (Sprzedawcę). Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, albo w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem Akcji Promocyjnej a Organizatorem (Sprzedawcą).

 1. W celu złożenia zamówienia, po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce kupić w Sklepie, Klient powinien kliknąć w ikonę koszyka zakupowego, znajdującego się w prawym górnym rogu Sklepu, lub po najechaniu na tę ikonę kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk” lub przycisk „Zamówienie” .
 2. Po kliknięciu w ikonę koszyka zakupowego lub po wciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Klient ma możliwość  dokonania weryfikacji zamówienia (podsumowanie koszyka) oraz wybrania sposobu dostawy. Informacja o kosztach dostawy znajduje się przy każdym z możliwych sposobów dostawy. Towary, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów. Sprzedawca prosi o dokonanie weryfikacji koszyka. Dokonane zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Następnie, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku, Klient zostanie przeniesiony na stronę formularza zakupowego. Klient zostanie przeniesiony na tę stronę także po kliknięciu w przycisk „Zamówienie” (pojawiający się po najechaniu na ikonę koszyka zakupowego). Klient wskazuje w formularzu dane niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, to jest: imię, nazwisko, kraj, miasto, adres dostarczenia towarów, numer telefonu, adres e-mail. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych informacji tj. nazwy firmy, NIPu. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z przyznanych mu rabatów poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu kodu promocyjnego, a następnie kliknięcie w przycisk „Zastosuj”. Po wpisaniu odpowiednich danych należy kliknąć  przycisk: „Przejdź do wysyłki”.
 4. Jeżeli   nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć (patrz § 5) lub złożyć zamówienie bez rejestracji, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia. Klient na tym etapie może także zalogować się do swojego Konta.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 6. Zabronione jest  zamieszczanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
 7. Następnie Klient  przenoszony jest na podstronę umożliwiającą wybór lub dokonanie zmiany sposobu dostawy towarów.  Informacja o kosztach dostawy znajduje się przy każdym z możliwych sposobów dostawy. Dostawa poprzez paczkomaty InPost wymaga wskazania paczkomatu, do którego towar ma być dostarczony. W tym celu, po zaznaczeniu tego sposobu dostawy należy kliknąć w przycisk: „Wybierz punkt odbioru”, a następnie wyszukać właściwy paczkomat na mapie, korzystając z wyszukiwania lokalizacji lub wpisując w formularzu wyszukiwania odpowiednie dane (miasto, adres). Na tym etapie Klient ma także możliwość zmiany adresu do wysyłki (poprzez kliknięcie w przycisk „Zmień”,  jak również skorzystania z przyznanego mu kodu promocyjnego. W celu sfinalizowania zamówienia Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”.
 8. Klient zostanie przeniesiony na stronę umożliwiającą dokonanie wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar.  Na tym etapie Klient może także zmienić adres dostawy towarów – w tym celu powinien zaznaczyć opcję: „Użyj innego adresu rozliczeniowego”, a następnie wypełnić niezbędne pola formularza (postanowienia § 7 ust. 7 stosuje się odpowiednio).  W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien wcisnąć przycisk: „Kupuję i płacę”.
 9. Wskazane przez Klienta towary, w tym te zamieszczone w koszyku zakupowym, wraz ze wskazaniem ich ilości i cen oraz wybranym sposobem dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Uważa się, że Klient składa ofertę zawarcia powyższej umowy z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W celu potwierdzenia otrzymania oferty od Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia jego oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 10. Sprzedawca informuje, że w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia numer telefonu.

III. Dostawa i płatności

§ 8

 1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące sposoby dostawy: InPost (paczkomaty lub kurier), kurier FedEx, kurier DHL.
 3. Dostępne są następujące sposoby : płatność drogą elektroniczną: Dotpay oraz przelew bankowy.
 4. Koszty płatności i dostawy towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje sam Sprzedawca.  Sprzedawca informuje Klienta o sposobach i kosztach dostawy przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta.  

IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 9

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą na adres ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4A, 90-505 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@flavocann.pl z dopiskiem odstąpienie).
 3. Konsument może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Zmiany regulaminu

§ 10

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem, w tym nowych akcji promocyjnych;
 2. wprowadzenia przez Sprzedawcę zmian do Akcji Promocyjnej, w tym związanych z zakończeniem Akcji Promocyjnej;
 3. zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
 4. zmiany formy prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej,
 5. modyfikacji ścieżki zakupowej,
 6. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 1. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W tym celu Sprzedawca może wysłać Klientom posiadającym Konto w Sklepie wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o planowanych zmianach. Klient, który otrzymał taką wiadomość, a który nie akceptuje proponowanej treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie składając Sprzedawcy (w dowolnej formie) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o założeniu Konta. Jeżeli jednak Klient nie złoży takiego oświadczenia przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas stanie się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 2. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Sprzedawca przypomina o zakazie dodawania w Sklepie oraz w korespondencji ze Sprzedawcą treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR). W razie problemów zachęcamy do skorzystania z niej.

§ 13

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej  www.flavocann.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres Konsumenta 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres Sprzedawcy

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy  zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

 

…………………………

czytelny podpis Konsumenta